Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zubrzycy Górnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie     w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://sp2zg.edu.pl  

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Treści lub funkcje niedostępne

Nie wszystkie zdjęcia z wydarzeń posiadają opisy alternatywne. Informacje zamieszczone w postaci załączników, nie wszystkie są dostępne cyfrowo. Niektóre linki nie są wystarczająco opisane.Wymienione wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora szkoły.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2022-03-30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: mgr Wiesława Świderska - Piłate-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

telefon: 18 28 527 16

Adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa Nr 2

34-484 Zubrzyca Górna 482

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  (www.rpo.gov.pl). 


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


Lokalizacja

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej znajduję się w Zubrzycy Górnej, 34-484 Zubrzyca Górna 482

Przystanek

W pobliżu szkoły znajduje się przystanek komunikacji publicznej. Trasa do szkoły jest bezpieczna i odbywa się za pośrednictwem chodnika i bezpiecznego przejścia dla pieszych.

Parking

Obok szkoły znajduje się parking. Na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 1 miejsce parkingowe dla rodzin z dziećmi.


Wejście do budynku


Do budynku prowadzą wejścia:

Wejście A (główne)

 • Wejście daje możliwość samodzielnego dostępu do budynku dla osoby poruszającej się na wózku.
 • Nie stwarza barier architektonicznych. 
 • Przy drzwiach znajduje się domofon ze świetlną sygnalizacją otwierania drzwi.
 •  Drzwi wejściowe są podwójne, dwuskrzydłowe, zabezpieczone samozamykaczem – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie. Wokół wejścia głównego umożliwiono pole manewru.
 • Do wejścia prowadzi pochylnia, brak schodów zewnętrznych. 
 • Wejście główne jest dobrze widoczne na tle fasady budynku, dobrze oświetlone światłem sztucznym.
 • Drzwi wejściowe są skontrastowanie z otoczeniem.
 • Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną, brak oznakowania piktogramami.
 • Szkoła nie posiada planu tyflograficznego.

 

Wejście B

 •  Wejście przez jedno skrzydło otwierane ręcznie. 
 • Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. 
 • Do  drzwi wejściowych prowadzą schody.

Wejście sala gimnastyczna.

 • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. 
 • Wejście dostępne jest tylko w określonych godzinach dla uczniów i pracowników szkoły oraz najemców sali gimnastycznej.
 • Dla interesantów udostępniane jest jedynie po wcześniejszym powiadomieniu sekretariatu szkoły i umówieniu wizyty interesanta. 
 • Wszystkie wejścia do budynku są oznakowane tablicami informacyjnymi.  

Dostęp do informacji

1 .  Sekretariat znajduje się  na pierwszym piętrze.

 • Brak fakturowego oznaczenia dojścia do sekretariatu.
 • Zapewniono informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i głosowy - tablice informacyjne, pracownicy obsługi szkoły.
 • W razie potrzeby szkoła zapewni dostęp do pętli indukcyjnej (po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w sekretariacie szkoły).
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w szkole z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.


Komunikacja pozioma i pionowa wewnątrz budynku

 • Wszystkie ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone.
 • Korytarze są szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • W budynku istnieją bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej.
 • Przemieszczanie się między poziomami odbywa się za pomocą schodów.W budynku brak windy, podnośników i podjazdów.
 • Pionowe ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Poziome ciągi komunikacyjne są  dostępne dla osób poruszających się na wózkach, ciągi są możliwe do zauważenia przy pomocy białej laski.
 • Brak skontrastowania płaszczyzn poziomych wzdłuż ciągów ewakuacyjnych. 
 • Schody pomiędzy kondygnacjami są równe, proste i mają taki sam kształt.
 • Posiadają antypoślizgową nawierzchnię i są oznaczone kontrastowo, wyposażone są w poręcz po jednej stronie, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a. Schody oznaczone są kontrastowo, przed schodami i na ich szczycie są oznaczenia fakturowe.
 • Piętra są oznakowane.


Klasy i pomieszczenia wewnątrz budynku 

 • Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny. 
 • Drzwi i przejścia pozbawione są progów, otwierają się na zewnątrz co umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 • Klasy wyposażone są w tablice multimedialne.
 • Istnieje możliwość regulowania natężenia światła.
 • Zastosowano odpowiednią kolorystykę - kontrast drzwi w stosunku do ścian.
 • Brak oznaczeń pomieszczeń w alfabecie Braille’a. Brak wyraźnych oznaczeń pomieszczeń.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Na parterze znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla osób o szczególnych potrzebach. 

Ewakuacja i bezpieczeństwo

W budynku:

 • Brak alternatywnego sposobu ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami.Jest dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.
 • Brak świetlnego systemu powiadamiania  alarmowego.
 • Brak dźwiękowej informacji o kierunkach ewakuacji DSE.
 • Brak oznaczenia dróg ewakuacji alfabetem Braille’a.
 • Jest czytelna informacja o drogach ewakuacji.
 • Zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji poprzez:
 • oznaczenie dróg ewakuacyjnych  w sposób zgodny z przepisami,szkolenia i instrukcje dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,przeprowadzanie, nie rzadziej niż raz w roku, ćwiczeń z praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji,


Dostęp alternatywny

 • Każda osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu dostępności architektonicznej ma zapewnione wsparcie pracownika szkoły podstawowej. 
 • Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi.
 • Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych A.
 • Obsługa osób dla których dostęp na wyższe kondygnacje z uwagi na barierę architektoniczną w postaci schodów jest utrudniony, bądź niemożliwy odbywa się na parterze w pomieszczeniu alternatywnym – świetlicy    

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Dyrektora Szkoły.Dyrektor Szkoły na bieżąco analizuje i weryfikuje niedostosowania w celu ich skutecznej eliminacji.


Podstawa prawnaUstawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dz.U. 2019 poz. 848Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom zeszczególnymi potrzebami. Dz.U. 2020 poz. 1062