Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

RODO

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Zubrzycy Górnej danych osobowych

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Zubrzycy Górnej danych osobowych


Szanowni Państwo

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Zubrzycy Górnej, z którym można się skontaktować w formie pisemnej na adres: Zubrzyca Górna 482, 34-484 Zubrzyca Górna, elektronicznie za pośrednictwem ePUAP na adres: /SP2ZG2/SkrytkaESP, telefonicznie: (18) 28 527 16.

2. W szkole powołany jest Inspektor ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub listownie na adres pocztowy szkoły. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.                                                                                                                                                                                           

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Panią/Pana w zakresie i odpowiednio na warunkach określonych w Art. 6 RODO dla realizacji celów określonych w przepisach prawa.                                                               

4. Udostępnione dane osobowe mogą być ujawnianie następującym kategoriom odbiorców: organy i instytucje państwowe w zakresie wykonywanych zadań na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.                                                                                                                                                   

5. Uwzględniając obowiązki prawne ciążące na Administratorze – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują tj. przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.                                       

6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania w interesie publicznym, którym jest organizacja i prowadzenie nauczania zdalnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389 ze zm.). Przepisy prawa nie określają jakie dane mają być przetwarzane w związku z realizacją tego zadania, dlatego minimalny zakres danych do realizacji tego celu przetwarzania określa Administrator i pozostaje on w zgodzie z danymi osobowymi, które szkoła przetwarza w stacjonarnym procesie kształcenia.                                                                                         

7. Administrator przewiduje przetwarzanie wizerunków uczniów. Wizerunek ucznia będzie przetwarzany jedynie w związku z uczestnictwem w wideo konferencjach, w tym na lekcjach prowadzonych z użyciem platformy Google Meet.                                                                                           

8. Zdalne nauczanie jest realizowane poprzez:                                                                                                     

1) Dziennik elektroniczny dostarczany przez: nazwa dostawcy (Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Korfantego 193, 40-153 Katowice),   

2) Platformę e-podręczniki – platformę edukacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej.                       

9. Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania. Należy dokładnie zapoznać się z regulaminami i Politykami prywatności dostawców usług   i rozwiązań służących do zdalnego nauczania, z których korzystają uczniowie i nauczyciele.                                                                                 

10. Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będziemy przetwarzane są  przez okres przetwarzania (okres trwania obowiązku nauki zdalnej). Następnie niezbędna dokumentacja jest dołączana do dokumentacji ucznia, przechowywane zgodnie z zapisami prawa dla dokumentacji pedagogicznej.                                                                                                                   

11. W związku z przetwarzaniem  Pani/Pana danych osobowymi, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy będę przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.                                                                                                                                                                                       

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).                                                                                                       

13. Dane osobowe kandydatów do pracy nie są przekazywane osobom trzecim.                                       

14. Dane osobowe przetwarzane w procesie zdalnej nauki nie są przetwarzane z sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.                                                                                                       

15. Dane osobowe nie są profilowane ani przetwarzane automatycznie.                                                     

16. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na realizacje ustawowego obowiązku nauk/obowiązku szkolnego.                                                                       

17. Nie przewidujemy transferu danych do Państw trzecich. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Facebook, Google mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook, Google posiada certyfikat EU-US-PrivacyShield dołączony do umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską. Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat PrivacyShield.                                                                                                                                                                             

18. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).